Проф.д-р Ќиро Ивановски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailkiroivanovski@stomfak.ukim.edu.mk
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање