Проф.д-р Илијана Муратовска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  
E-mailimuratovska@stomfak.ukim.edu.mk