Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус - докторски студии
By in
799

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1ВЕРИЦА ТОНЕВА СТОЈМЕНОВАпроф.д-р ЛИДИЈА ПОПОВСКА9,61  Филолошки факултет Б2////запишана специјализација ендодонција 
2УЛКА ХАЏИКАДРИЈАпроф.д-р ВАСИЛКА РЕНЏОВА8,08 Уверение Филолошки факултет Б2////завршена специјализација ендодонција 

ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1Блерта Красниќипроф. д-р МЕРИ ПАВЛЕСКАтреба доказ од мон за просек поднесен предмет УверениеФилолошки факултет Б1////запишана специјализација детска и превентивна 
2БЛЕРИНА КОЛГЕЦИпроф. д-р МИРА ЈАНКУЛОВСКА8,60 УверениеФилолошки факултет Б2датреба доказ 
3ЕЛВИРА СТАНОВЦИпроф. д-р АЛЕКСАНДАР ДИМКОВ8,18 УверениеФилолошки факултет Бдаспецијалист по детска и превентивн стоматологија 

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1СОЊА РОГОЛЕВА ЃУРОВСКИпроф. д-р Владимир ПОПОВСКИ9,72 Филолошки факултет Б2////запишана специјализација орална хирургија 
2ФИЛИП КОНЕСКИпроф. д-р Даница Поповиќ Моневска9,6210Филолошки факултет Ц1//// 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазик забелешкаemail
1СТАВРЕ ТРАЈЧУЛЕСКИпроф. д-р ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕВКОВСКА8,57///Сертификат за познавање јазик ниво Б2 /////запишан на специјализација орална хирургијаstavre.trajculeski@gmail.com
2УРАН ХАЛИМИПроф. д-р ЕДВАРД ЈАНЕВ8,51///Филолошки факултет б2дазапишана специјализација по орална хирургијаhalimiuran@gmail.com
3АФЕРДИТА ФАЗЛИУпроф. д-р Марина КАЦАРСКА8,97///треба да достави Филолошки факултет б2/////завршена специјализација по орална хирургија 
4АНЕТА ТЕРЗИЕВСКАпроф. д-р ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕВКОВСКА8,51/// Филолошки факултет Ц1/////завршена специјализација по орална хирургијаanetaterzievska@gmail.com
5ШПЕНД ГАШИпроф. д-р ЕДВАРД ЈАНЕВда достави доказ за просек///Филолошки факултет Ц1дазапишана  специјализација по орална хирургија 

ОРТОДОНЦИЈА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1.САНДРА АТАНАСОВАпроф. д-р БИЛЈАНА ЏИПУНОВА9,25 Уверение Филолошки факултет Б2///запишана спец. Ортодонција 

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1.ВИКТОР СТЕФАНОВСКИпроф. д- САЊА ПАНЧЕВСКА8.79/Филолошки факултет Блаже Конески////специјалист протетика,  
2ЕРЕЈЕТА ДЕЈЗА КУРШУМЛИУпроф. д-р Гордана Кавачевска8,6710Филолошки Факултет Б2даспецијалист протетика,  
3АСАНИ ГАШИ НОРАБИЛЈАНА КАПУШЕВСКАда достави доказ за просек Филолошки Факултет Б2дазапишана специјализација протетика 

ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ

р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail
1.Ана КРТОЛИЦА ГЕОРГИЕВпроф. д-р САЊА ПАНЧЕВСКА  Филолошки факултет А2фали нострификација и утврден просекнема специјализација 
2АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВСКАпроф. д-р САЊА ПАНЧЕВСКА9,42 Филолошки Факултет Б2даизгубен статус на специјализант 
3АУРОРА ЈУСУФИпроф. д-р ЛИДИЈА КАНУРКОВА    нема превод и нострификација на ниту еден документ 
4ЛУМТУРИЈЕ АСАНИнема согласност од ментор7,75   нема просек одбиена по ист однов и прв уписен рок 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)