Општо


Целта на оваа студиска програма е едукација на компетентен професионалец, дипломиран стручен забен техничар, способен да ги следи и примени современите достигнувања во струката и науката, да ги воочува научните проблеми, критички да размислува и да ги анализира добиените резулатати, да се изгради во одговорна личност со усвоен систем на вредности кои гарантираат успешна и високо професионална работа. Со завршување на студиите, стручните забни техничари ќе се оформат во здравствени работници со стручност која ќе овозможи самостојна креација во сложените заботехнички постапки во стоматолошките заботехнички лаборатории.

Студиите на студиската програма Стручни забни техничари, од прв циклус на стручни студии ќе се реализираат во текот на тригодишен курикулум (6 семестри) со вкупен број на 180 кредити. Наставата по сите предметни програми ќе се изведува преку теоретска настава, вежби во заботехничка лабораторија, семинари и пракса. Студиската програма е конципирана во согласност со европскиот систем на пренесување на бодови.

Факултетот дејноста ја врши на наставните бази и тоа на претклиниките и клиниките  во состав на ЈЗУ Универзитетски клинички центар „Св. Пантелејмон“  Скопје  и во состав на ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија.

Студиската  програма  е  структурирана  од  задолжителни,   изборни  предмети и летна пракса.  Вкупниот број   на  предмети   изнесува   31, летна пракса по секоја учебна година   и   дипломска   работа.   Соодносот   на   кредитите  кои  ги  освојува  студентот  од  задолжителните   и изборните  предмети  е  следен:  90%  од  кредитите студентот ги освојува со положување на задолжителните  предмети и обавувањето на летната пракса а останатите 10% од кредитите студентот ги освојува со положување на изборните предмети, кои ги бира од листата на понудени изборни предмети.  За освојување на предвидениот број на кредити од изборните предмети, студентот во секој  семестар бира по еден изборен предмет, од листата на изборни предмети кои се понудени за тој семестар. На студентите во секој семестар им се на располагање 3 изборни предмети, од кои бираат 1 изборен предмет.

Со целосно завршување на обврските во текот на студирањето, посетување на настава, полагање на испити и одбрана на дипломска работа, студентот се стекнува со 180 кредити. По завршување на студиите студентот се стекува со стручен назив Дипломиран стручен забен техничар (анг. Graduated dental technician).

Студиската програма дава можност за директен влез во вториот циклус на стручни специјалистички студии и понатамошна континуирана едукација во различни области на стоматологијата и медицината.


Преглед на структурата на студиската програма


Решенија за акредитација и почеток со работа