Науч. Сор. д-р Билјана Евросимовска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за орална хирургија
E-mailbevrosimovska@stomfak.ukim.edu.mk