Катедра за имплантологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија.

Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за реконструкција и одржување на денталното здравје на пациентите преку надоместување на изгубените заби и нивните потпорни структури со дентални импланти.

Целите на Катедрата за имплантологија се имплементирање на нови современи методи на имплант-протетската терапија со кои се овозможува да се биде во чекор со развојот на стоматолошката струка, со прилагодување на европските и светски стандарди од полето на денталната имплантологија. Новите теоретски и практични содржини во наставно-образовниот и научниот процес ќе им овозможат на докторите по дентална медицина на додипломските студии да стекнат базични знаења од областа на денталната имплантологија, додека постдипломските студии, субспецијалистичките студии како и модулите за континуирана едукација по дентална имплантологија ќе им овозможат на докторите по дентална медицина профил на доживотно учење со обновување, дополнување и освежување на веќе стекнатите знаења како и доусовршување во напредните “advance” техники од областа на денталната имплантологија и регенерација на оралните меки и коскени ткива.

За раководител на Катедрата за имплантологија е избрана проф. д-р Марија Пеева Петреска.

Наставно-научен, научен и соработнички кадар:

Проф.д-р Марија Пеева Петреска
Проф. д-р Едвард Јанев
Проф. д-р Даниела Велеска Стевковска