Известување за започнување на вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве известуваме дека вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија, ќе започнат оваа недела, односно на 23.2.2022 (среда), според распоредот за практична настава.