Изборни предмети ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Геронтостоматологија

Пациенти со ризик

Стоматолошлка рентгенологија