Есенски испитен рок 2020/21 – ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1- ва година

ПредметДатаРезултат
Мед.етика и
психологија
24.8.2021
Биологија25.8.2021
Хистологија27.8.2021
Англиски јазик30.8.2021
Мед. хемија31.8.2021
Изборен предмет1.9.2021
Биохемија3.9.2021
Анатомија 16.9.2021
Дентални материјали7.9.2021
Физиологија 110.9.2021
Анат. и морф. на вилици и заби14.9.2021преземи
Анатомија 217.9.2021
Биофизика21.9.2021

2- ра година

Предмет ДатаРезултат
Ергономија24.8.2021преземи
Екологија/ Соц медицина25.8.2021
Претклиничка моб. протетика
26.8.2021
Микробиологија31.8.2021
Орална хигиена1.9.2021
Општа патологија3.9.2021
Епидемилогија6.9.2021
О. Биохемија7.9.2021преземи
Фармакологија9.9.2021
Неврологија10.9.2021
Физиологија 213.9.2021
Патолошки основи15.9.2021
Прет. моб. протет.20.9.2021
Патолошка физиологија22.9.2021

3- та година

ПредметДатаРезултат
Психијатрија24.8.2021
Англиски 227.8.2021
Интерна медицина30.8.2021
Оториноларингологија31.8.2021
Основи на кл. радиологија2.9.2021
Педијатрија3.9.2021
Преткл. кариолог.6.9.2021
Прткл. фиксна протетика7.9.2021преземи
Анестезија и седација9.9.2021преземи
Офталмологија10.9.2021
Дерматовенерологија14.9.2021
Инфектологија15.9.2021
Општа хирургија17.9.2021
Прткл. фиксна протет.24.9.2021

4-та година

Предмет ДатаРезултат
Орална мед. и патол15.9.2021преземи
Кл.моб.протетика27.8.2021преземи
Преткл. орална хир.30.8.2021
Стом. Рентг.1.9.2021преземи
Ургентни состојби и пациенти со ризик3.9.2021преземи
Кл.кариолог.и рест. стом. 1 и 27.9.2021
Судска медиц.10.9.2021
Преткл. ендодон13.9.2011
Орална мед. и патол15.9.2021
Кл.моб.протетика17.9.2021преземи
Стоматолошка Фармакологија20.9.2021преземи

5-та година

Предмет Дата Резултат
Кл. Фиксна24.8.2021
Болни состојби (И)25.8.2021
Фокалоза (И)25.8.2021
Клиничка ендодонција26.8.2021
Детска и превентивна стоматологија30.8.2021преземи
преземи
Гнатологија1.9.2021
Основи на пародонтологија3.9.2021преземи
Орална хирургија6.9.2021
Де.естетика (И)7.9.2021
Геронтостом (И)7.9.2021
Кл. Фиксна17.9.2021
Клиничка ендодонција21.9.2021
Детска и превентивна стоматологија 1 22.9.2021преземи