Групи за практична настава – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

II семестар

Групи за практична настава – II семестар

Изборни предмети


IV семестар

Групи за практична настава – IV семестар

Изборни предмети

Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – IV семестар


VI семестар

Групи за практична настава – VI семестар

Изборни предмети