Групи за практична настава – СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

II семестар

  • Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Групи за практична настава – II семестар

Изборни предмети

Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати – II семестар


IV семестар

  • Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Групи за практична настава – IV семестар

Изборни предмети

Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – IV семестар


VI семестар

  • Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Групи за практична настава – VI семестар

Скелетирана парцијална протеза 2

Стоматолошка керамика 2

Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – VI семестар