Визитинг професори

Учебна година


Семестар

 Визитинг наставник

 Високообразовна установа

2023/2024
2023/2024

зимски
зимски

проф.д-р Волкан Арисан
проф.д-р Иван Алајбег
Универзитет во Загреб, Стоматолошки факултет Загреб
Универзитетот во Истанбул, Чапа, Турција
2022/2023         2022/2023 Летен         Летен     Проф. д-р Дарије Планчак       Проф. д-р Драгана Габриќ Универзитет во Загреб Стоматолошки факултет – Загреб   Универзитет во Загреб Стоматолошки факултет – Загреб
2021/2022 Зимски проф. д-р Божидар Јорданов Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Софија
2020/2021 Летен Проф. др Асја Челебиќ Стоматолошкиот факултет при Универзитетот во Загреб.
2019/2020           2019/2020   Летен           Зимски проф. д-р Мирјана Ивановиќ         Проф. д-р Никола Ангелов Стоматолошки факултет во Белград, Универзитет во Белград   Ut Нealth School of Dentistry, Houston, Texas, US