Студентски организации

Студентскиот Парламент на Стоматолошкиот Факултет (СПСМ) е неполитичка и невладина организација која ги застапува и организира интересите на студентите по стоматологија на Стоматолошкиот факултет во Скопје. (повеќе…)