Проф.д-р Ќиро Ивановски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Биографски податоци
Извештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање
Извештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање