Преглед на наставниот план за I циклус за стручни стоматолошки сестри усвоен во учебната 2009/2010 година

1 година

Код Предмет I семестар II семестар Вкупно часови Кредити
т п в пр т п в пр    
ССС 1101 Медицинска психологија со медицинска етика 3 3 0 0 90 5
ССС 1102 Ергономија 2 2 5 20 155 4
ССС 1103 Медицинска информатика 1 1 5 20 125 5
ССС 1104 Орална биохемија 2 2 5 20 155 6
ССС 1105 Анатомија 2 2 5 20 155 6
  Изборен предмет 2 2 0 0 60 4
ССС 1106 Физиологија 2 2 5 20 155 6
ССС 1107 Микробиологија 2 2 5 20 155 6
ССС 1108 Стоматолошка фармакологија 2 2 5 20 155 7
ССС 1109 Стоматолошка протетика I 2 2 10 44 254 7
  Изборен предмет 2 2 0 0 60 4
  Вкупно часови неделно 24+20+80 20+20+84 1519 60

 

Код Изборни предмети Кредити
ССС 1201 Професионализам и тимско работење 4
ССС 1202 Англиски јазик 4
ССС 1203 Исхрана и орално здравје 4

 

2 година

Код Предмет III семестар IV семестар Вкупно часови Кредити
т п в пр т п в пр    
ССС 2101 Интерна медицина 1 1 3 14 3
ССС 2102 Стоматолошка протетика II 1 1 5 17 4
ССС 2103 Дентална патологија 1 1 5 17 5
ССС 2104 Пародонтологија и пародонтална хирургија I 1 1 5 17 5
ССС 2105 Детска стоматологија I 1 1 5 17 5
ССС 2106 Превентивна стоматологија 2 2 5 17 5
Изборен предмет 2 2 0 0 3
ССС 2107 Орална хигиена I 2 2 8 17 6
ССС 2108 Орална хирургија и стерилизација на инструменти I 1 1 5 17 5
ССС 2109 Детска стоматологија II 1 1 5 17 5
ССС 2110 Орална медицина и патологија I 2 2 5 17 6
ССС 2111 Пародонтологија и пародонтална хирургија II 1 1 5 17 5
Изборен предмет 2 2 0 3
  Вкупно часови неделно 18+28 18+28 1563 60

 

Код Изборни предмети Кредити
ССС 2201 Организација на стоматолошка служба 3
ССС 2202 Нега на болен 3
ССС 2203 Менаџмент во стоматологијата 3

 

3 година

Код Предмет V семестар VI семестар Вкупно часови Кредити
т п в пр т п в пр    
ССС 3101 Ургентни состојби со анестезија и реанимација 2 2 5 15 150 5
ССС 3102 Орална медицина и патологија II 1 1 3 13 88 4
ССС 3103 Физикална терапија I 2 2 5 15 150 5
ССС 3104 Орална хирургија и стерилизација на инструменти II 1 1 5 15 120 5
ССС 3105 Орална хигиена II 1 1 8 15 175 6
ССС 3106 Максилофацијална хирургија 1 1 5 15 120 4
ССС 3107 Ортодонција 1 1 5 15 120 4
ССС 3108 Физикална терапија II 2 2 5 22 157 3
ССС 3109 Орална хигиена III 0 0 10 23 173 5
ССС 3110 Дипломска работа 2 2 5 20 155 10
Изборен предмет 1 1 5 15 120 4
  Вкупно часови неделно 14+26 14+35 1518 60

 

Код Изборни предмети Кредити
ССС 3201 Имплантологија 4
ССС 3202 Рендгенологија 4

 

Толкување на кратенките од табелите:

т- теоретска настава
п- подготовка
в- практична настава
пр- практика

 

Водичот низ студиите за студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри можете да го превземете тука.