Преглед на наставниот план за I циклус за стручни забни техничари усвоен во учебната 2009/2010 година