Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни забни техничари усвоен во учебната 2004/2005 година

 

ПРЕДМЕТИ НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ
I II III IV V VI Вкупно
Анатомија, физиологија и биомеханика на џвакалниот систем 2+0 2+0 60
Технологија на заботехнички материјали 1+2 1+2 90
Заботехнички апарати и инструменти 1+2 45
Морфологија на забите 1+3 1+3 120
Технологија на фиксни протези (коронки) 2+12 120
Анатомија 2+1 45
Физиологија 2+1 45
Здравствена екологија 1+1 30
Англиски јазик 2+0 30
Превентива на оралните заболувања 1+0 15
Технологија на фиксни протези (мостови) 2+12 120
Технологија на мобилни протези (парцијална протеза) 2+12 210
Ортодонција 1+3 2+3 135
Реконструктивни дентални процедури 1+1 30
Ургентни состојби 1+2 45
Пародонтологија 1+2 45
Технологија на мобилни протези (тотална протеза) 2+12 Стаж (0+14) 210
Протетичка естетика 1+1 30
Вилично-лицева реконструктивна протетика 1+2 45
Скелетирана парцијална протеза 1+4 0+6 165
Стоматолошка керамика 1+4 0+6 165
Медицинска информатика и менаџмент 1+0 15
Дентална имплантологија 1+2 45

 

 

Наставните предметни програми за додипломски студии за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри можете да го превземете тука.