Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни забни техничари усвоен во учебната 2004/2005 година