Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни забни техничари усвоен во учебната 2001/2002 година

Студиската програма за додипломски студии за стручни забни техничари е усвоена на 9.5.2002 година од страна на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Студискиот програм е обликуван со:

  • Задолжителни (облигациони) предмети
  • Изборни профилирачки предмети
  • Задолжителни изборни предмети
  • Задолжителни изборни програми (факултативни)

 

Од задолжителните изборни предмети студентот се определува за два предмети.

Од задолжителните изборни програми студентот се определува за еден предмет.

 

Со ваков вид на студиски програм се создава можност за едукација на два профила на стручен забен техничар и тоа:

  • Стручен забен техничар – протетичар (модул А)
  • Стручен забен техничар – ортодонт (модул Б)

 

МОДУЛ А: Стручен забен техничар – протетичар

 

Предмети Неделен фонд на часови
Задолжителни предмети семестри  
I II III IV V VI Вкупно
Анатомија, физиологија и биомеханика на џвакалниот систем 2+0 2+0         60
Запознавање со материјалите 1+2 1+2         90
Заботехнички апарати и инструменти   1+1         30
Морфологија на забите 1+3 1+3         120
Технологија на забните фиксни и мобилни протези   2+12 2+12 2+12 2+12 Стаж 840
Клинички и естетски аспекти на протетиката         1+1   30
Ортодонција     1+3 2+3     135
Виличнолицева протетика       1+2 1+2   90
Анатомија 2+1           45
Физиологија 2+1           45
Реконструктивни дентални процедури     1+1       30
Здравствена екологија 1+1           30
Ургентни состојби     1+2       45
Англиски јазик 2+0           30
Изборни профилирачки предмети              
Скелетна парцијална протеза         1+4 0+6 165
Стоматолошка керамика         1+4 0+6 165
Вилично-лицева реконструктивна програма         1+1 1+2 75
Задолжителни изборни предмети              
Пародонтологија         1+2   45
Дентална патологија         1+2   45
Дентална имплантологија         1+2   45
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ              
Медицинска психологија 2+0           30
Социјална медицина 2+0           30
Превентива на оралните заболувања 1+0           15
Медицинска информатика 2+1           45
Физичко воспитување 0+2           30


МОДУЛ Б
: Стручен забен техничар – ортодонт

 

Предмети Неделен фонд на часови
Задолжителни предмети семестри  
I II III IV V VI Вкупно
Анатомија, физиологија и биомеханика на џвакалниот систем 2+0 2+0         60
Запознавање со материјалите 1+2 1+2         90
Заботехнички апарати и инструменти   1+1         30
Морфологија на забите 1+3 1+3         120
Технологија на забните фиксни и мобилни протези   2+12 2+12 2+12 2+12 Стаж 840
Клинички и естетски аспекти на протетиката         1+1   30
Ортодонција     1+3 2+3     135
Виличнолицева протетика       1+2 1+2   90
Анатомија 2+1           45
Физиологија 2+1           45
Реконструктивни дентални процедури     1+1       30
Здравствена екологија 1+1           30
Ургентни состојби     1+2       45
Англиски јазик 2+0           30
Изборни предмети              
Активни ортодонтски апарати         1+2 0+2 75
Функционални ортодонтски апарати         1+2 0+2 75
Фиксни ортодонтски апарати         1+2 0+2 75
Вилично-лицева реконструктивна ортодонција         1+1 0+2 60
Задолжителни изборни предмети              
Детска стоматологија         1+2   45
Орална хирургија         1+2   45
Пародонтологија         1+2   45
Максило-фацијална хирургија         1+2   45
Задолжителни изборни програми (факултативни)              
Медицинска психологија 2+0           30
Социјална медицина 2+0           30
Превентива на оралните заболувања 1+0           15
Медицинска информатика 2+1           45
Физичко воспитување 0+2           30