Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни забни техничари усвоен во учебната 2001/2002 година