Преглед на наставениот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1964/65 година

Година Семестри Вкупно
I година I сем. II сем.  
Хемија за медицинари и стоматолози 3+4 4+4 225
Физика за медицинари и стоматолози 2+2 2+2 120
Биологија 2+2 2+2 120
Анатомија 3+3 3+3 180
Предвојничка обука 1+1 1+1 60
Латински јазик 2+0 0+0 30
  13+12 12+12 735

 

Година Семестри Вкупно
II  година III сем. IV сем.  
Хистологија со ембриологија 2+2 2+2 120
Биохемија 2+2 2+2 120
физиологија 3+2 4+3 180
Предвојничка обука 1+1 1+1 60
Претклиничка протетика 2+6 2+6 240
Основи на општествени науки 2+1 2+1 90
Странски јазик 2+0 2+0 60
  14+14 15+15 870

 

Година Семестри Вкупно
III година V сем. VI сем.  
Микробиологија со паразитологија 2+1 2+1 90
Патолошка анатомија 3+2 3+2 150
Патолошка физиологија 2+1 2+1 90
Фармакологија

 

1+1 2+1 75
Интерна медицина со пропедевтика 3+1 3+2 135
Инфективни болести 2+1 1+1 75
Општа стоматологија рентгенологија 1+1 1+1 60
Невропсихијатрија со мед психологија 0+0 2+1 45
Дерматовенерологија 2+1 0+0 45
Претклиничка протетика 2+6 1+6 225
Дентална патологија 1+3 1+3 120
  19+18 18+19 1110

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.  
Хирургија со трауматологија 1+1 2+2 90
Воена хирургија 1+1 0+0 30
Офталмологија  1+1 0+0 30
Оториноларингологија 1+1 1+1 60
Увод во педијатрија 0+0 1+0 15
Физиологија на бременоста  0+0 1+0 15
Дентална хирургија 2+3 0+3 120
Дентална патологија 1+6  1+6 205
Дентална протетика  2+6   2+6 240
Ортопедија на заби и вилици 1+0 1+2 60
Детска и превентивна стоматологија 0+0 1+0 15
  10+19 10+20 880

 

Година Семестри Вкупно
V година IX сем.  X сем.  
Судска медицина 0+0 2+0 30
Хигиена со социјална медицина и здравственастатистика 2+1 1+1 75
Стоматохирургија  2+3 2+3 150
Дентална патологија 1+6 0+6 195
Дентална протетика 1+6 1+6 210
Болести на устата  2+2 2+2 120
Ортопедија на заби и вилици 1+2 0+2 75
Детска и превентивна стооматологија 1+2  1+2 90
   10+22   9+22 945