Преглед на наставениот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1959/60 година