НАУЧ.СОР.Д-Р Билјана Евросимовска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје