Катедра за детска и превентивна стоматологија

Историјат

Почетоците на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат уште од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет во Скопје, а наставата била спроведувана од Доц. д-р Иван Тавчиовски, до изборот на наставник по детска и превентивна стоматологија, универзитетски предавач д-р Љубинка Нечева. Во 1963 година, Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје прерасна во Стоматолошки факултет, додека за детска стоматологија  Одделението прерасна во Клиника за детска стоматологија. Во 1965 година, вработени се д-р Мила Мирчева и д-р Даринка Њего, во 1974 година д-р Снежана Иљовска и д-р Миле Царчев, додека во 1975 година д-р Бона Бајрактарова.

Прв Раководител на Катедрата за детска и превентивна стоматологија била проф. д-р Љубинка Нечева. По нејзиното заминување во пензија во 1996 година, со Катедрата раководи проф. д-р Мила Мирчева, а потоа проф. д-р Снежана Иљовска и проф. д-р Марија Стевановиќ.

Наставна, научно-истражувачка и публицистичка дејност

Од самиот почеток, на Катедрата се изведува теоретската и практичната настава по детска и превентивна стоматологија.

Практичната настава на Катедрата се одвива во две сали, од кои едната има десет, а другата три работни места, како и посебна просторија за стерилизација. Дополнително, функционира и салата за општа анестезија и реанимација со дневна болница, опремена со најсовремен апарат за општа анестезија и целата дополнителна апаратура неопходна за третман на пациенти со општа анестезија.

Во едукацијата на студентите на Катедрата, на располагање се и два типа на ласери: Er:YAG и диоден ласер за третман на пациентите кои се јавуваат на Клиниката.

Со воведувањето на ЕКТС на Стоматолошкиот факултет во 2003 година, на Катедрата се изведува додипломска настава во три студиски програми (доктори по дентална медицина, стручни стоматолошки сестри и стручни забни техничари), како и академскимагистерски и докторски студии. Истовремено, на Катедрата се одвива и едукација на специјализанти од областа на детската и превентивната стоматологија.

На Катедрата за детска и превентивна стоматологија, особено внимание се обрнува на едукацијата на студентите за третман на млечните и трајните заби, забите со трауматски повреди, со особен акцент на третманот на забите со незавршен раст на коренот. Понатаму, при обуката на студентите, како теоретски, така и практично, е вклучен и третманот на децата со системски заболувања, лица со посебни потреби, како и пациентите со дентофобија.

Вработените на Катедрата особено внимание посветуваат на научната дејност, па како резултат на тие активности се голем број домашни и меѓународни проекти, трудови (со особено значење се оние со фактор на влијание), книги, монографии и сл. Исто така, вработените се учесници на голем број домашни и меѓународни конференции како предавачи, со усни и постер презентации.

Наставен кадар на Катедрата

Во реализација на наставата учествуваат 5 професори и 5 научни соработници.

Раководителна катедрата – Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска

Наставници и соработници:

Мира ЈанкуловскаРедовен професор
Марија СтевановиќРедовен професор
Златко ГеоргиевРедовен професор
Ана Сотировска-ИвковскаРедовен професор
Мери ПавлевскаНаучен соработник
Александар ДимковНаучен соработник
Олга Кокочева-ИвановскаНаучен соработник
Весна АмбарковаНаучен соработник
Ефка Жабокова-БилбиловаНаучен соработник