Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Изборни предмети

Изборна група на предмети за II семестар

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
1221 Биостатистика 15 15 0 1+1+0 2
1222 Применети информатички знаења во стоматологијата 15 15 0 1+1+0 2
1223 Хигиена 15 15 0 1+1+0 2

 

Изборна група на предмети за III семестар

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
2121 Орофацијална генетика 15 0 10 1+0+1 2
2122 Социјална медицина 15 0 10 1+0+1 2
2123 Здравствена екологија 15 0 10 1+0+1 2

 

Изборна група на предмети за VI семестар

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
3221 Основи на научно истражувачка работа 30 0 0 2+0+0 2
3222 Психијатрија 15 15 0 1+1+0 2
3223 Гинекологија 15 15 0 1+1+0 2

 

 

Изборна група на предмети за VII семестар

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
4121 Биомеханика на џвакален систем 15 0 10 1+0+1 2
4122 Стоматолошка фармакологија 15 15 0 1+1+0 2

 

 

Изборна група на предмети за IX семестар

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
5121 Фокалоза 10 0 10 1+0+1 2
5122 Болни состојби во орофацијалната регија 15 0 10 1+0+1 2
5123 Дентална естетика 15 15 0 1+1+0 2
5124 Геронтостоматологија 15 0 10 1+0+1 2