Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Изборни предмети

Изборна група на предмети за II семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
1221Биостатистика151501+1+02
1222Применети информатички знаења во стоматологијата151501+1+02
1223Хигиена151501+1+02

Изборна група на предмети за III семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
2121Орофацијална генетика150101+0+12
2122Социјална медицина150101+0+12
2123Здравствена екологија150101+0+12

Изборна група на предмети за VI семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
3221Основи на научно истражувачка работа30002+0+02
3222Психијатрија151501+1+02
3223Гинекологија151501+1+02

Изборна група на предмети за VII семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
4121Биомеханика на џвакален систем150101+0+12
4122Стоматолошка фармакологија151501+1+02

Изборна група на предмети за IX семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
5121Фокалоза100101+0+12
5122Болни состојби во орофацијалната регија150101+0+12
5123Дентална естетика151501+1+02
5124Геронтостоматологија150101+0+12