Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Задолжителни предмети

Прва година

I семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
1101 Медицинска хемија 15 15 0 1+1+0 2
1102 Биохемија 30 30 10 2+2+1 5
1103 Анатомија 1 30 45 10 2+3+1 6
1104 Биологија 30 45 10 2+3+1 6
1105 Биофизика 15 15 10 1+1+1 3
1106 Медицинска етика и психологија 30 0 10 2+0+1 3
1107 Англиски јазик 1 30 0 30 2+0+3 5
Вкупно 180 150 80   30

 

II семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
1208 Анатомија 2 30 45 10 2+3+1 6
1209 Физиологија 1 30 45 0 2+3+0 5
1210 Хистологија и ембриологија 45 30 10 3+2+1 6
1211 Дентални материјали 30 0 20 2+0+2 4
1212 Анатомија и морфологија на вилици и заби 15 30 20 1+2+2 5
1213 Спорт и здравје 0 30 0 0+2+0 2
Еден изборен предмет 15 15 0 1+1+0 2
Вкупно 165 195 60   30

 

Втора година 

III семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
2101 Физиологија 2 45 30 20 3+2+2 7
2102 Микробиологија и имунологија 45 30 10 3+2+1 6
2103 Општа патологија 30 30 20 2+2+2 6
2104 Претклиничка мобилна  протетика- ТП 15 45 0 1+3+0 4
2105 Орална биохемија 15 15 10 1+1+1 3
2106 Ергономија 15 0 10 1+0+1 2
Еден изборен предмет 15 0 10 1+0+1 2
Вкупно 180 150 80   30

 

 

IV семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
2207 Патолошка физиологија 45 30 10 3+2+1 6
2208 Фармакологија 30 15 20 2+1+2 5
2209 Патолошки основи на болестите 30 30 10 2+2+1 5
2104 Претклиничка мобилна протетика- ПП 15 45 0 1+3+0 4
2210 Неврологија 30 30 0 2+2+0 4
2211 Епидемиологија 15 15 10 1+1+1 3
2212 Орална хигиена 15 15 10 1+1+1 3
Вкупно 180 180 60   30

 

 

 

Трета година  

V семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
3101 Интерна медицина 45 45 10 3+3+1 7
3102 Оториноларингологија 30 30 0 2+2+0 4
3103 Педијатрија 15 15 10 1+1+1 3
3104 Инфектологија 15 30 10 1+2+1 4
3105 Претклиничка фиксна протетика 15 45 0 1+3+0 4
3106 Претклиничка кариологија 15 30 10 1+2+1 4
3107 Основи на клиничка радиологија 15 30 10 1+2+1 4
Вкупно 150 225 50   30

 

 

VI семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
3208 Општа хирургија 30 30 20 2+2+2 6
3209 Дерматовенерологија 15 30 0 1+2+0 3
3210 Англиски јазик 2 30 0 30 2+0+3 5
3105 Претклиничка фиксна протетика 15 45 10 1+3+1 5
3211 Анестезија и седација 15 15 10 1+1+1 3
3212 Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 15 45 0 1+3+0 4
3213 Офталмологија 15 15 0 1+1+0 2
Еден изборен предмет 2
Вкупно 135 180 70   30

 

 

Четврта година

VII семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
4101 Орална медицина и патологија 30 30 10 2+2+1 5
3212 Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 2 15 45 10 1+3+1 5
4102 Претклиничка орална хирургија 15 30

 

10 1+2+1 4
4103 Клиничка мобилна протетика 15 45 0 1+3+0 4
4104 Детска и превентивна стоматологија 30 30 0 2+2+0 4
4105 Стоматолошка рендгенологија 30 15 0 2+1+0 3
4106 Судска медицина 15 15 10 1+1+0 3
Еден изборен предмет 2
Вкупно 150 210 40   30

 

 

VIII семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
4207 Орална хирургија 15 45 20 1+3+2 6
4101 Орална медицина и патологија 30 30 10 2+2+1 5
4103 Клиничка мобилна протетика 15 45 10 1+3+1 5
4208 Претклиничка ендодонција 15 45 10 1+3+1 5
4104 Детска и превентивна стоматологија 30 30 10 2+2+1 5
4209 Ургентни состојби и ризични пациенти во дентална пракса 30 0 20 2+0+2 4
Вкупно 135 195 80   30

 

Петта година

IX семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
4207 Орална хирургија 30 45 10 2+3+1 6
5101 Клиничка фиксна протетика 15 60 0 1+4+0 5
5102 Клиничка ендодонција 30 60 0 2+4+0 6
5103 Гнатологија 15 0 10 1+0+1 2
4104 Детска и превентивна стоматологија 15 45 0 1+3+0 4
5104 Основи на пародонтологија 15 15 10 1+1+1 3
Два изборни предмета 4
Вкупно 120 225 30   30

 

Петта година

X семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
5101 Клиничка фиксна протетика 15 45 0 1+3+0 4
4104 Детска и превентивна стоматологија 15 30 10 1+2+1 4
5205 Клиничка пародонтологија 30 30 0 2+2+0 4
5102 Клиничка ендодонција 15 30 10 1+2+1 4
5206 Максилофацијална хирургија 30 30 10 2+2+1 5
5207 Ортодонција 30 30 10 2+2+1 5
4207 Орална хирургија 15 45 0 1+3+0 4
Вкупно 150 240 40   30

 

 

XI семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
5206 Максилофацијална хирургија 30 30 10 2+2+1 5
5207 Ортодонција 30 30 0 2+2+0 4
6101 Клиничка пракса-реставративна стоматологија 0 150 часа вкупно

Дентална 60 часа

Детска стоматологија 60 часа

Протетика 30 часа

0 0+10+0 10
6102 Забоздравство во заедницата 30 0 0 2+0+0 2
5205 Клиничка пародонтологија 15 30 10 1+2+1 4
6103 Дентална имплантологија 15 15 10 1+1+1 3
6104 Менаџмент во стоматологијата 15 0 10 1+0+1 2
Вкупно 135 255 40   30

 

 

Шеста година

XII семестар

Код Задолжителни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
6205 Форензична стоматологија 15 15 0 1+1+0 2
6206 Дисфункции на ТМ3 15 0 10 1+0+1 2
6207 Ортодонтско-хируршки третман на краниофацијални деформитети 15 0 10 1+0+1 2
6101 Блок 1

Клиничка пракса-реставративна стоматологија

0 Протетика 120/4 недели

Дентална 60/2 недели

Детско 60/2 недели

0 0+16+0 15
6208 Блок 2

Клиничка пракса- хируршки дел

0 Орална хир. 60/2 недели

Мфх 30/1 недела

Болести 60/2 недели

0 0+10+0 9
Вкупно 45 405 20   30