Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Задолжителни предмети

Прва година

I семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
1101Медицинска хемија151501+1+02
1102Биохемија3030102+2+15
1103Анатомија 13045102+3+16
1104Биологија3045102+3+16
1105Биофизика1515101+1+13
1106Медицинска етика и психологија300102+0+13
1107Англиски јазик 1300302+0+35
Вкупно18015080 30

 

II семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
1208Анатомија 23045102+3+16
1209Физиологија 1304502+3+05
1210Хистологија и ембриологија4530103+2+16
1211Дентални материјали300202+0+24
1212Анатомија и морфологија на вилици и заби1530201+2+25
1213Спорт и здравје03000+2+02
 Еден изборен предмет151501+1+02
Вкупно16519560 30

Втора година 

III семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
2101Физиологија 24530203+2+27
2102Микробиологија и имунологија4530103+2+16
2103Општа патологија3030202+2+26
2104Претклиничка мобилна  протетика154501+3+04
2105Орална биохемија1515101+1+13
2106Ергономија150101+0+12
 Еден изборен предмет150101+0+12
Вкупно18015080 30
IV семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
2207Патолошка физиологија4530103+2+16
2208Фармакологија3015202+1+25
2209Патолошки основи на болестите3030102+2+15
2104Претклиничка мобилна протетика154501+3+04
2210Неврологија303002+2+04
2211Епидемиологија1515101+1+13
2212Орална хигиена1515101+1+13
Вкупно18018060 30

Трета година  

семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
3101Интерна медицина4545103+3+17
3102Оториноларингологија303002+2+04
3103Педијатрија1515101+1+13
3104Инфектологија1530101+2+14
3105Претклиничка фиксна протетика154501+3+04
3106Претклиничка кариологија1530101+2+14
3107Основи на клиничка радиологија1530101+2+14
Вкупно15022550 30
VI семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
3208Општа хирургија3030202+2+26
3209Дерматовенерологија153001+2+03
3210Англиски јазик 2300302+0+35
3105Претклиничка фиксна протетика1545101+3+15
3211Анестезија и седација1515101+1+13
3212Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1154501+3+04
3213Офталмологија151501+1+02
 Еден изборен предмет    2
Вкупно13518070 30

Четврта година

VII семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
4101Орална медицина и патологија3030102+2+15
3212Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 11545101+3+15
4102Претклиничка орална хирургија15

30

101+2+14
4103Клиничка мобилна протетика154501+3+04
4104Детска и превентивна стоматологија303002+2+04
4105Стоматолошка рендгенологија301502+1+03
4106Судска медицина1515101+1+03
 Еден изборен предмет    2
Вкупно15021040 30

 

VIII семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
4207Орална хирургија1545201+3+26
4101Орална медицина и патологија3030102+2+15
4103Клиничка мобилна протетика1545101+3+15
4208Претклиничка ендодонција1545101+3+15
4104Детска и превентивна стоматологија3030102+2+15
4209Ургентни состојби и ризични пациенти во дентална пракса300202+0+24
Вкупно13519580 30

Петта година

IX семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
4207Орална хирургија3045102+3+16
5101Клиничка фиксна протетика156001+4+05
5102Клиничка ендодонција306002+4+06
5103Гнатологија150101+0+12
4104Детска и превентивна стоматологија154501+3+04
5104Основи на пародонтологија1515101+1+13
 Два изборни предмета    4
Вкупно12022530 30
X семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
5101Клиничка фиксна протетика154501+3+04
4104Детска и превентивна стоматологија1530101+2+14
5205Клиничка пародонтологија303002+2+04
5102Клиничка ендодонција1530101+2+14
5206Максилофацијална хирургија3030102+2+15
5207Ортодонција3030102+2+15
4207Орална хирургија154501+3+04
Вкупно15024040 30

Шестта година

XI семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
5206Максилофацијална хирургија3030102+2+15
5207Ортодонција303002+2+04
6101Клиничка пракса-реставративна стоматологија0

150 часа вкупно

Дентална 60 часа

Детска стоматологија 60 часа

Протетика 30 часа

00+10+010
6102Забоздравство во заедницата30002+0+02
5205Клиничка пародонтологија1530101+2+14
6103Дентална имплантологија1515101+1+13
6104Менаџмент во стоматологијата150101+0+12
Вкупно13525540 30
XII семестар
Код
Задолжителни предмети
Теоретски предавања
Вежби
Семинари
Часови
Кредитни поени
6205Форензична стоматологија151501+1+02
6206Дисфункции на ТМ3150101+0+12
6207Ортодонтско-хируршки третман на краниофацијални деформитети150101+0+12
6101

Блок 1

Клиничка пракса-реставративна стоматологија

0

Протетика 120/4 недели

Дентална 60/2 недели

Детско 60/2 недели

00+16+015
6208

Блок 2

Клиничка пракса- хируршки дел

0

Орална хир. 60/2 недели

Мфх 30/1 недела

Болести 60/2 недели

00+10+09
Вкупно4540520 30