Offline предавања

Студентите можат со превземање на видеото од линкот да го преслушуваат и без интернет врска.

  • Претклиничка пародонтологија
    • Етиолошки фактори (други фактори) – превземи
    • Акцесорни фактори – превземи
    • Микробиологија на пародонталната болест – превземи
    • Трауматска оклузија и оклузален трауматизам- превземи