Kонечна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на студенти кои се пријавиле на ИНТЕРНИОТ ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

(преземи)