II колоквиумска недела – 2020/21 – интегрирани студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Хистологија21.05.2021 
Анатомија 225.05.2021 
Дентални материјали28.05.2021 
Физиологија 131.05.2021 
Биостика(изб.)26.05.2021 

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Патолошки основи21.05.2021 
Патолошка физиологија26.05.2021 
Неврологија28.05.2021 
Фармакологија27.05.2021 
Претклиничка мобилна протетика31.05.2021 преземи
Епидемиологија25.05.2021    преземи

6. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Општа хирургија21.05.2021 
Англиски јазик29.05.2021 
Основи на научно истражувачка работа(Изб)27.05.2021 
Дерматовенерологија26.05.2021 преземи
Офталмологија28.05.2021 
Клинјичка кариологија и реставративна стоматол.31.05.2021 

8. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална медицина и патологија15.06.2021 
Ургентни состојби и пациенти со ризик 10.06.2021 
Орална хирургија07.06.2021преземи
Клиничка мобилна протетика09.06.2021преземи
Претклиничка ендодонција11.06.2021преземи

10 семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Максилофацијална хирургија07.06.2021 
Клиничка пародонтологија08.06.2021 преземи
Детска и превентивна стоматологија11.06.2021
преземи
Ортодонција09.06.2021 преземи
Клиничка фиксна протетика14.06.2021 преземи
Орална хирургија15.06.2021   преземи
Клиничка ендодонција