II колоквиумска недела летен семестар СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Технологија на заботех. материјали21.05.2021 преземи
Морфологија на заби25.05.2021 преземи
Технологија на фиксни протези (коронки)26.05.2021 преземи
Ергономија27.05.2021 преземи
Превентива на орални заболувања28.05.2021 преземи
Орална физиологија31.05.2021 

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Технологија на мобилни протези(парцијална)21.05.2021 преземи
Имплантологија25.05.2021 преземи
Биомеханика на џвакален систем26.05.2021 преземи
Ортодонција 227.05.2021 преземи
Ургентни состојби28.05.2021 
Медицинска информатика31.05.2021