I циклус – академски студии (5-годишни) Задолжителни предмети

I година

I семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

1101

Медицинска хемија и биохемија

60

60

120

10

1102

Анатомија I

30

45

75

6

1103

Биологија

45

30

75

5

1104

Биофизика

30

15

45

4

1105

Медицинска етика и психологија

30

0

30

2,5

1106

Биостатистика

15

15

30

2,5

Вкупно:

210

165

375

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

II семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

1107

Хистологија и ембриологија

60

45

105

9

1108

Анатомија II

45

45

90

8

1109

Анатомија и морфологија на вилици и заби*

15

45

60

4,5

1110

Стоматолошки материјали

15

0

15

1,5

1111

Физиологија I

45

30

75

7

 Вкупно:

180

165

345

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

  II година

III семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

2101

Физиологија II

45

15

60

5

2102

Микробиологија и имунологија

60

30

90

8

2103

Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза)

30

45

75

6

2104

Општа патологија

35

15

50

4,5

2105

Орална биохемија

30

20

50

4

2106

Ергономија

30

0

30

2,5

 Вкупно:

230

125

355

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

IV семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

2107

Патолошка физиологија

45

15

60

5

2108

Фармакологија

45

30

75

5,5

2109

Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза)

30

45

75

6

2110

Патолошки основи на болестите

60

15

75

6

2111

Епидемиологија *

15

15

30

2,5

2112

Орална хигиена*

15

30

45

3

2113

Психијатрија*

15

15

30

2

 Вкупно:

225

165

390

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

  III година

V семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

3101

Претклиничка фиксна протетика I*

15

45

60

4,5

3102

Интерна медицина

60

30

90

7

3103

Неврологија*

15

15

30

2,5

3104

Педијатрија*

15

15

30

2,5

3105

Инфектологија*

15

15

30

2,5

3106

Претклиничка кариологија

30

45

75

5,5

3107

Гнатологија*

15

15

30

2,5

3108

Оториноларингологија

30

15

45

3

 Вкупно:

195

195

390

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

VI семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

3109

Претклиничка фиксна протетика II*

15

45

60

4,5

3110

Општа хирургија

30

30

60

5

3111

Превентивна стоматологија

30

30

60

4

3112

Дерматовенерологија*

15

15

30

2,5

3113

Основи на клиничка радиологија*

15

15

30

2,5

3114

Претклиничка ендодонција*

15

45

60

4

3115

Индивидуален проект

   

2,5

 

Изборни предмети од група I

  

75

5

 Вкупно:

120

180

375

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

  IV година

VII семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

4101

Орална медицина и патологија I

30

30

60

4,5

4102

Претклиничка орална хирургија *

15

30

45

4

4103

Клиничка мобилна протетика (тотална протеза)

30

75

105

6

4104

Анестезија и седација*

20

15

35

3,5

4105

Клиничка кариологија I*

15

45

60

4,5

4106

Забоздравство во заедницата

35

0

35

3,5

4107

Стоматолошка рендгенологија

30

15

45

4

 Вкупно:

175

210

390

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

VIII семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

4108

Орална медицина и патологија II

30

45

75

4,5

4109

Орална хирургија I

30

45

75

4,5

4110

Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза)

30

75

105

6

4111

Претклиничка пародонтологија

30

30

60

4

4112

Клиничка кариологија II *

15

75

90

5

4113

Ортодонција I

45

30

75

6

 Вкупно:

180

300

480

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

  V година

IX семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

5101

Kлиничка фиксна протетика I

15

90

105

5,5

5102

Детска стоматологија I

30

45

75

4,5

5103

Клиничка пародонтологија I*

15

45

60

3,5

5104

Клиничка ендодонција I*

15

75

90

4,5

5105

Максило-фацијална хирургија I

30

30

60

4

51o6

Ортодонција II

30

45

75

4,5

5107

Орална хирургија II*

15

45

60

3,5

 Вкупно:

150

375

525

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

X семестар

Код

Предмет

Теор.

Прак.

Вкупно

ЕКТС

5108

Kлиничка фиксна протетика II

15

90

105

5,5

5109

Детска стоматологија II

30

60

90

5,5

5110

Клиничка пародонтологија II *

15

45

60

3,5

5111

Клиничка ендодонција II

0

75

75

3

5112

Максило-фацијална хирургија II

30

30

60

4

5113

Судска медицина и форензична стоматологија*

15

15

30

2,5

 

Изборни предмети од група II

  

60

6

 Вкупно: 

105

315

480

30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава