I колоквиумска недела – летен семестар 2020/21 (СЗТ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје