No Image Available
Улогата на Streptococcus mutans и Lactobacillus во етиопатогенезата на денталниот кариес
Автор: Еленчевска-Апостолска Соња Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2001 ISBN: Бр. на страни: Преземи