No Image Available
Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro)
 Автор: Денкова Наташа  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 2016 Преземи