No Image Available
Проценка на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети заби во детска возраст клиничка, морфолошка и имунохистохемиска студија
Автор: Сотировска-Ивковска Ана Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2001 ISBN: Бр. на страни: Преземи