No Image Available
Влијанието на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонската популација
Автор: Атанасовска-Стојановска Анета Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2007 ISBN: Бр. на страни: Преземи