No Image Available
Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции
 Автор: Евросимовска Билјана  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 2012 Преземи