No Image Available

Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи

 Автор: Тања Дејаноска  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 09 May, 2022  Преземи