30ти Интернационален студентски стоматолошки конгрес-Стоматолошкиот факултет во Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Во период од 10-12мај во хотел Конгресен Центар Охрид ќе се одржи јубилејниот 30ти Интернационален студентски стоматолошки конгрес, за чија организација и реализација се задолжени Стоматолошкиот факултет во Скопје и Факултетското студентско собрание при факултетот. Агендата на конгресот вклучува 27 истражувачки студентски теми и 3 пленарни предавања од еминентен наставно-научен кадар од нашиот факултет и регионот.
Во рамки на овој настан ќе биде организирана и 5.летна школа. Во рамките на летната школа ќе бидат реализирани вкупно 7 работилници, чија идеја е секако усовршување и надградба на практичните вештини на студентите.
Се гледаме во Охрид!
In the period from May 10-12, the 30th anniversary edition of the International Student Dental Congress will be held in the hotel Congress Center Ohrid. Congress’s organization and implementation are in charge of the Faculty of Dentistry in Skopje and the Faculty Student’s Assembly at the faculty. The agenda of the congress includes 27 research student topics and 3 plenary lectures by eminent teaching and research staff from our faculty and the region.
A 5th summer school will also be organized within the framework of this event. Within the framework of the summer school, a total of 7 workshops will be held. Summer school’s idea is, of course, to improve and upgrade the students’ practical skills.
See you in Ohrid!