2003; 27 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

КЕДЕВ С, АНТОВ С, ЈАНЕВ Е, ЈОСИМОВСКИ С, СПИРОСКИ И, ТРАЈЧЕСКИ Т, КАЛПАК О.

Атеротромбоза – нови перспективи во новиот милениум.

:. PDF :.

ДИМОВА Ц.

Процена на фибринолитичката активност на крвта во периоперативниот орално-хируршки период.

:. PDF :.

ТОДОРОВИЋ К, КАТИЋ В, ЈАНЕВ Ј, СТАНКОВИЋ С.

Морфолошки ефект на поларизирана светлина на зараснување на рана по вадење на заб на експериментален модел на глушец.

:. PDF :.

КАРАНФИЛОВИЌ В, РЕНЏОВА В, СТЕВАНОВИЌ М, ПОПОВСКА Л.

Рабно затварање кај реставрации од II класа.

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ, Миле. Македонија – домаќин на 9-от Балкански стоматолошки конгрес.

:. PDF :.

ОЏАКЛИЕВСКА С.

ProFile ендодонтски ротирачки инструменти.

:. PDF :.

КАПУШЕВСКА Б, ВАСИЛЕВСКА Е, БУНДЕВСКА Ј.

V-Shaped Pins – метод на избор за изработка на работни модели со подвижни забни трупчиња.

:. PDF :.

НИКОЛОВСКА Ј, ПЕЕВА М, ПЕТКОВСКА Е, КОВАЧЕВСКА Г.

Препарацијата на забите за изработка на фиксно протетички конструкции како причина за промена на артерискиот крвен притисок.

:. PDF :.

ЃОРГИЕВСКА Е, JOHN N, МИРЧЕВА М.

Промени во масата на компомерните реставративни материјали по складирање во раствори од киселини.

:. PDF :.

ДИМКОВ А, ПАНОВСКИ Н, ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, ЈОВАНОВСКА М.

Влијание на benzalkonium chlorid-ot врз кариогените бактерии и врз вкупниот број микроорганизми во плунката.

:. PDF :.

ДРУШТВЕНА ХРОНИКА 1

СИМОНОВСКИ, Методи.

Марија Накова, Ќиро Ивановски, Снежана Пешевска: Основи на оралната физиологија и биохемија. Стоматолошки факултет, Скопје, 2002 година.

:. PDF :.

СИМОНОВСКИ, Методи.

Златанка Белазелкоска, Марија Накова: Орална патологија. Стоматолошки факултет, Скопје, 2003 година.

:. PDF :.

НАКОВА, Марија.

Димитровски В, Поповска М.: Основи на оралната пропедевтика. Стоматолошки факултет, Скопје, 2002.

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВ, Златко.

Бона Л. Бајрактарова: Трајна дентиција: ембриологија и анатомохистоморфологија. “Lourens koster” (Едиција учебни помагала), Скопје 2000.

:. PDF :.

ШАБАНОВ, Ерол.

Проф. д-р Љ. Гугувчевски, проф. д-р К. Дејаноски, проф. д-р Д. Велески: Клиника на тотално протезоирање.

:. PDF :.

ЈАНЕВ, Јордан.

Проф. д-р Евдокија Јанкуловска: “Анатомија и морфологија на вилиците и забите”.

:. PDF :.

ОЏАКЛИЕВСКА, Славјанка.

Проф. д-р сци. Мирослава Стевановиќ.

:. PDF :.

ЛАЗАРЕВСКИ, С.

Проф. д-р Јордан Јанев.

:. PDF :.

БЕЛАЗЕЛКОСКА, Златанка.

Проф. д-р Вангел Димитровски.

:. PDF :.

ДИМИТРОВСКИ, Вангел.

Проф. д-р Југослав Стефановски.

:. PDF :.

МУРОВСКА, Марија.

Д-р Христо Чолаков : in memoriam.

:. PDF :.

БЕЛАЗЕЛКОСКА, Златанка.

Асс. др. сци Силвана Георгиева: Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија.

:. PDF :.

СТЕВАНОВИЌ, Мирослава.

Д-р Лидија Поповска: Хронични периапикални лезии во релација со ендодонтскиот статус на забите.

:. PDF :.

ДЕЈАНОСКИ, Крсте.

Д-р Јадранка Бундевска: Влијанието на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези.

:. PDF :.

МИРЧЕВА, Мила.

Ас. д-р Оливера Саракинова: Евалуација на кариес протективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитол.

:. PDF :.

ЈАНЕВ, Јордан.

Ас. д-р Владимир Бојаџиев: Индикации на клиничка процена на хируршки третман на импактирани супернумерички заби.

:. PDF :.

ИЉОВСКА, Снежана.

Д-р Александар Димков: Микробиолошки аспекти на хемиски и механички средства за орална хигиена кај школски деца.

:. PDF :.

ВАСИЛЕВСКИ, Бранко.

Асс д-р Марина Кацарска: Морфолошка диспозиција на апикалните варијации на каналниот систем кај хуманите максиларни премолари, ендодонтско-орално хируршки тераписки проблем.

:. PDF :.

ДРУШТВЕНА ХРОНИКА 2

:. PDF :.

Приказ на објавени статии во 2002 година

:. PDF :.