2001; 25 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                          Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Од уредништвото

:. PDF :.

Шољакова М.

Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика

:. PDF :.

Николова-Тодорова З

Реанимација при анафилактички реакции во стоматологијата

:. PDF :.

Георгиевска – Исмаил Љ.

Кардиолошки проблеми во стоматолошката практика:.

PDF :.

Поповски В

Современ протокол на третманот на ургентните трауми во максилофацијлната регија

:. PDF :.

Грчев А., Поповски В., Панчевски В., Божовиќ С

Орофацијалните инфекции како ургентни состојби

:. PDF :.

Ковачевска И

Дентална болка- причина за ургентна стоматолошка интервенција

:. PDF :.

Георгиев З

Денталните провреди како ургентни состојби                                                                                                                         

:. PDF :.

Николовска Ј

Ургентни интервенции кај пациенти со протетички конструкции                                                                                    

:. PDF :.