2000; 24 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Ангелов Н., Симоновски М

Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                     

:. PDF :.

 Пандилова М., Ставревска А                                                                                                                  

Апоптозата како морфолошки тип на клеточна  смрт  во корелација со степенот на гингивална инфламација

:. PDF :.

Поповска Л

Микропропустливост на три цемента за дефинитивна оптурација на корексните канали

:. PDF :.

Живковиќ С.,  Мијушковиќ Д., Илиќ Д

Испитување на квалитетот на апексната  канална оптурација во ваккум услови                                                  

:. PDF :.

Бајевска Ј., Мирчев Е.

Препарација на заби за металкерамички изработки                       

:. PDF :.

Станковиќ Д., Паравина Р., Младеновиќ Д.

Парцијален притисок на гасовите во плунката и нивнотот влијание на ретенцијата на тоталната забна протеза 

:. PDF :.

Мехулиќ К.

Микроструктура на ИПС- Емпресс  керамиката: литературен преглед.                                                                      

:. PDF :.

Зеќири Б

Објективно вреднување на малоклузиите при потребата од ортодонтски третман                                                

:. PDF :.

Стевков А.

Кардиоваскуларен одговор на анестезија кај нормотензивни и хипертензивни пациенти подложени на максилофацијални хируршки зафати                                                                                                  

:. PDF :.

Даштевски Б.,  Дејанов И.

Хемофилијата во етностоматологијата                                                                                                                                   

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Преглед на објавени статии во 1999 година

:. PDF :.