Интерен конкурс за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје објави Интерен конкурс за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се  стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв  циклус студии за учебната 2021/2022 година.

Заинтересираните апликанти е потребно најдоцна до 6.10.2021 година да ги достават документите наведени во интерниот конкурс на следниот e-mail: suze@stomfak.ukim.edu.mk

Прилог: