СООПШТЕНИЕ ЗА УПИСИ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА 2021/22 ГОДИНА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2021/2022 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВРЕДОСЛЕД:

ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

III СЕМЕСТАР НА 24.09.2021

V СЕМЕСТАР НА 27.09.2021

VII СЕМЕСТАР НА 28.09.2021

IX СЕМЕСТАР НА 23.09.2021

XII СЕМЕСТАР НА 20.09.2021

ИСТИТЕ ТЕРМИНИ СЕ ОДНЕСУВААТ И ЗА СТРУЧНИТЕ СТУДИИ!

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ, ОСВЕН ШКОЛАРИНА, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ДОСТАВАТ И УПЛАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД ОД 300 ДЕНАРИ И ИКСА НА УКИМ ОД 750 ДЕНАРИ.

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ПРОВЕРУВА ДАЛИ СТУДЕНТИТЕ НАПРАВИЛЕ ЕВАЛУАЦИЈА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР, И ДОКОЛКУ НЕ ЕВАЛУИРАЛЕ ЌЕ СЕ НАПЛАЌААТ СООДВЕТНИ НАДОМЕСТОЦИ СПОРЕД ОДЛУКА ОД ДЕКАНАТСКА УПРАВА!

ВАЖНО: ПО ИСТАКНУВАЊЕТО НА ГРУПИТЕ, ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ НЕ СЕ НАЈДАТ ВО ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО ДА ГИ СЛУШААТ, ВЕДНАШ ДА СЕ ЈАВАТ ВО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА, ВО РОК ОД 5 РАБОТНИ ДЕНА. ВО СПРОТИВНО НЕМА ДА БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ВО НАСТАВА!

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА