Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1981/82 година