Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1988/89 година