Преглед на наставниот план за магистерски студии на Стоматолошкиот факултет донесен во учебната 1990/1991 година