Издадени книги

Стоматолошка протетика: стоматолошка фиксна протетика за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

Капушевска Б, Ставрева Н, Шотаровска Јурукова В

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2018

Бруксизам и оклузални парафункции: специјален дел

Капушевска Б

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2015

Бруксизам и оклузални парафункции: општ дел

Капушевска Б

Стоматолошки факултет – Скопје

Скопје, 2014

Претклиничка фиксна протетика 2 – фиксни протези (мостови): практикум

Капушевска Б

Стоматолошки факултет – Скопје

Скопје, 2015

Технологија на фиксни протези (мостови)

Капушевска Б.

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2013

 
 
 

Биоактивни реставративни системи

Ѓоргиевска Е

Скопје, 2009

Неврологија за студентите по стоматологија

Арсовска А и сор.

Балкан принт центар

Скопје, 2009

Орални фокуси и фокални инфекции – практикум

Георгиева С, Белазелкоска З, Пешевска С

Стоматолошки факултет

Скопје, 2009

Сијалоаденолитијаза на подвиличните плунковни жлезди

Кроневски П.

Матица Македонска

Скопје, 2009

Застапеноста на кариесот кај децата од 12-годишна возраст во урбана средина, презентирана преку сигнификантниот кариес индекс (S.I.C)

Петановски Х

Скопје, 2009

Аномалии на забите (скрипта)

Бајрактарова Б., Бајрактарова-Ваљакова Е., Мишевска Ц.

Скопје, 2008

Фокална инфекција – фокалозис

Белазелкоска З, Георгиева С.

Стоматолошки факултет

Скопје, 2008

Претклиника на парцијалното протезирање

Гугувчевски Љ

Скопје, 2008

Орално здравје

Ивановски Ќ, Пандилова М

Стоматолошки факултет

Скопје, 2008

Коскени супституенти и биолошки медијатори за аугментација на дентоалвеоларниот скелет

Пеева-Петреска М

БПТ Принт

Скопје, 2008

Дентален менаџмент кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања

Пеева-Петреска М, Велеска-Стефковска Д

БПТ Принт

Скопје, 2008

Пародонтопатија

Ставревска-Миновска А

Стоматолошки факултет

Скопје, 2008

Фибролитичка активност на крвта и оралнохируршки интервенции

Димова Ц

Скопје, 2007

Инфламаторни цисти од рендгенолошки и патохистолошки аспект

Димитровски О

Просветно дело

Скопје, 2007

Дерматовенерологија за стоматолози

Павлова Љ

Југореклам

Скопје, 2007

Апикални пародонтити

Поповска Л

Economy Press

Скопје, 2006

Дентална трауматологија

Бајрактарова Б, Бајрактарова-Ваљакова Е, Мишевска Ц.

Скенпоинт

Скопје, 2006

Дентогени синузитиси

Васков И

Македонска академија на науките и уметностите

Скопје, 2006

Забоздравство во заедницата

Иљовска С, Јанкуловска М, Павлеска М, Пандилова М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2006

Флуоридите во оралниот медиум во превенцијата на денталниот кариес

Јанкуловска М

Скопје, 2006

Дијагностика на оралните лезии: практикум

Накова М, Поповска М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2006

Превентивна стоматологија

Царчев М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2006

Основи на гнатологија

Гугувчевски Љ

Информа

Скопје, 2005

Стоматолошки супраструктури над имплантати

Ванковски В

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2005

Трауми во лицевовиличната регија

Васков И

Македонска академија на науките и уметностите

Скопје, 2005

Тотална пртотеза: претклиника

Јанкуловска Е

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2005

Фармакологија во стоматологијата

Оџаклиевска С, Белазелкоска З

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2005

Инструменти и апарати во заботехничката лабораторија

Петкова Е, Ковачевска Г, Капушевска Б, Велески Д, Бундевска Ј

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2005

Хистолошка градба и ембрионален развиток на усната празнина

Миленкова Л, Костова Н, Бајрактарова Б

Де Гама

Скопје, 2004

Флуорослободувачки дентални реставративни материјали

Ѓоргиевска Е

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Ортодонција за стручни забни техничари

Зужелова М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Орална микрофлора и денталниот кариес

Јанкуловска М, Апостолска С

Скопје, 2004

Македонска стоматолошка библиографија (второ преработено издание)

Накова М (уредник)

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Диференцијална дијагноза на оралните лезии

Поповска М, Димитровски В, Атанасовска- Стојановска А

МагнаСкен

Скопје, 2004

Орална хигиена

Ставревска-Миновска А, Пандилова М, Ивановски Ќ

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Професионализам и тимска работа

Ставревска-Миновска А

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Микроелементи, исхрана и кариес

Стевановиќ М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2004

Орална патологија

Белазелкоска З, Накова М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2003

Клиника на тотално протезирање

Гугувчевски Љ. (уредник)

ЕинСоф

Скопје, 2003

Основи на оралната пропедевтика

Димитровски В, Поповска-Спасовска М

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2002

Болести на забите и ендодонтот (II дел): Ендодонција

Матовска Љ

Сигмапрес

Скопје, 2002

Основи на оралната физиологија и биохемија

Накова М, Ивановски К, Пешевска С

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2002

Примена на биостимулирачки ласери во стоматологијата

Тројачанец З

Скопје, 2002

Вовед во стоматологијата (2. изд)

Даштевски Б

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2002

Тотална протеза: практикум

Гугувчевски Љ

ЕинСоф

Скопје, 2001

Основи на оралната физиологија и биохемија

Накова М, Ивановски К, Пешевска С

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2002

Анатомија и морфологија на вилиците и забите

Јанкуловска Е

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 2001

Болести на забите и ендодонтот (I дел): Кариологија

Матовска Љ

Сигмапрес

Скопје, 2001

Тотална протеза: претклиника

Мирчев Е

Студентски збор

Скопје, 2001

Трајна дентиција: ембриологија и анатомохистоморфологија

Бајрактарова Б, Бајрактарова Е, Бајрактарова-Мишевска Ц

Лауренс Костерс

Скопје, 2000

Карцином на долна усна

Бенедети А

Скопје, 1999

Амбулантски стоматохируршки интервенции

Васков И, Лазаревски С, Василевски Б

НИП “Студентски збор”

Скопје, 1999

Стоматолошки терминолошки речник

Матовска Љ, Василевски Б

Сигмапрес

Скопје, 1999

Германско-македонски стоматолошки речник

Мирчев Е, Мирчева М

Студентски збор

Скопје, 1999

Галерија на кадрите на Стоматолошкиот факултет во Скопје (1959 1999)

Накова М. (уредник)

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 1999

За стоматолошката болка

Богдановски И, Накова М (уредници)

Стоматолошки клинички центар

Скопје, 1998

Тумори во максилофацијалната регија

Васков И, Лазаревски С, Поповски В, Грчев А

НИП “Студентски збор”

Скопје, 1998

Дентална реимплантологија и трансплантологија

Јанев Ј

Сигнум

Скопје, 1998

Оклузија

Гугувчевски Љ

Еин-Соф

Скопје, 1997

 

 

Рендгенолошки атлас на болестите во максилофацијалната регија

Васков И, Наумовски С, Поповски В, Бенедети А, Грчев А, Поповиќ-Моневска Д, Стефков А, Кирков А, Панчевски Г

НИП “Студентски збор”

Скопје, 1997

Претклиника на фиксната стоматолошка протетика

Мирчев Е

Просветно дело

Скопје, 1997

Ендодонтска рендгенографија

Тасевски К

Формика

Скопје, 1997

Основи на ортодонцијата

Бајрактарова-Ѓорчулеска Н

Менора

Скопје, 1996

Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест

Димитровски В

“Софија”

Богданци, 1997

Клиника на фиксната стоматолошка протетика

Мирчев Е

Студентски збор

Скопје, 1996

Стоматолошка керамика: теорија и практика

Поп-Николов Д

Студентски збор

Скопје, 1996

Вовед во стоматологија

Даштевски Б

Југореклам

Скопје, 1995

Стоматохируршки практикум

Васков И

НИО “Студентски збор”

Скопје, 1995

Животопис на д-р Петар Ордановски

Даштевски Б

Југореклам

Скопје, 1995

Забни клешти: етностоматолошка материјална култура

Даштесвки Б

Југореклам

Скопје, 1995

Вовед во стоматологија

Даштевски Б

Југореклам

Скопје, 1995

Млечни и трајни заби

Бајрактарова Б

Просветно дело

Скопје, 1994

Хемангиоми: дијагностика и терапија

Василевски Б

НИО “Студентски збор

Скопје, 1994

Хируршки атлас на заболувањата во максилофацијалната хирургија

Васков И

Просвета

Куманово, 1994

Тотална протеза: одбрани поглавија

Гугучевски Љ

Медис-Информатика

Скопје, 1994

Стоматопротетичка рамнина: антрополошки аспект

Даштевски Б

Елнат

Скопје, 1994

Алтернативни техники на анестезија во ендодонцијата

Тасевски К

Ендомак

Струмица, 1994

Акупунктура во теорија и практика

Туџаров Т

Коста Абраш

Охрид, 1994

Расцепи на усната и непцето

Васков И

НИО “Студентски збор”

Скопје, 1993

Електромиографски аспекти на физиолошкото мирување и интероклузално растојание

Гугучевски Љ

Просветно дело

Скопје, 1993

Темпоромандибуларен зглоб

Туџаров Т

НИО “Студентски збор”

Скопје, 1991

Остеосинтезата во максилофацијалната хирургија

Васков И

НИО “Студентски збор”

Скопје, 1989

Македонска стоматолошка библиографија

Мирчев Е (уредник)

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 1989

30 години Стоматолошки факултет (1959-1989)

Мирчев Е (уредник)

Стоматолошки факултет Скопје

Скопје, 1989

Современа неврохирургија: конгенитални малформации и краниоцеребрални повреди

Андонов В, Васков И, Врчаковски М, Дамевски Т, Димитров В, Јовковски С, Лозанче К, Новотни Љ, Панговски И, Проданов Љ, Радоевиќ М, Савевски Ј

Македонска книга

Скопје, 1988

Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузии класа 2, 2.одделение

Мешков М

Македонска книга

Скопје, 1988

Стоматолошка протетика: едноделно леани фикснопротетички конструкции: клиничка и техничка изработка (2 издание)

Мирчев Е

Просветно дело

Скопје, 1988

Стоматолошка технологија: неметали и метали

Мирчев Е

Просветно дело

Скопје, 1987

Грижа за забите и устата во текот на бременоста

Шапчески Т

Прилеп, 1987

Патолошка дентална ресорпција

Димкова-Матовска Љ

Македонска книга

Скопје, 1984

Стоматолошка протетика: едноделно леани фикснопротетички конструкции: клиничка и техничка изработка (1 издание)

Мирчев Е

Просветно дело

Скопје, 1984

Грижа за забите во текот на бременоста

Шапчески Т

Прилеп, 1984

Трауматологија на лицевовиличните коски

Васков И

Студентски збор

Скопје, 1983

Стоматопротетички материјали: неметали и метали

Мирчев Е

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1982

Основни принципи на механика и биомеханика во ортодонтската пракса

Бојаџиев Т

Ортодонтска секција при СЗЛМ

Скопје, 1981

Стоматолошка протетика: морфологија и коронки

Симов Ѓ

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1981

Практична настава по патолошка физиологија за студенти по стоматологија

Таџер И и сор

Институт за патофизиологија

Скопје, 1981

Биопрогресивна терапија по R.M.Rickets

Филипоски С

Скопје, 1981

Затворање на просторот и подредување на забите по екстракција на првите премолари со сегментиран лак по Бурстон (француски)

Бојаџиев Т

Universite Pierre et Marie Curie

Париз, 1977

Присуство на флуорот во водата за пиење и превенција на забниот кариес кај населенито на Титов Велес

Мешков М

Медицински центар

Титов Велес, 1974

Кариес фреквенца во подрачја со оптимална и минимална застапеност на флуорот во водата за пиење

Тавчиовски И. Стевановиќ М. Цветковиќ Н. Рафајловски Р. Стојановски Ј

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1973

Дентална протетика

Железаров Д

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1971

Стоматолошка технологија

Железаров Д

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1968

Анатомо-морфолошки атлас на човешките заби

Железаров Д

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1967

Елементарна интерна медицина: учебник за студенти по стоматологија

Арсов Д

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1964

Биохемија за стоматолози

Виларова-Бабамова А

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1963

Дентална радиологија

Пијаде Р

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1962

Чељусна хирургија за забари

Железаров Д

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1961

Основи на ортодонцијата за забари

Железаров Д

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1961

Познавање на инструменти и некои материјали за стоматолози

Железаров Д

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1961

Познавање на инструментите: скрипта за забари

Железаров Д. Трајкова Љ

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1960

Познавање на инструментите: скрипта за забни техничари

Железаров Д

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1960

Фармакологија за ученици во забарските училишта

Филјански В. Филјански М

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1960

Болести на пулпата

Филјански В

Универзитет “Кирил и Методиј”

Скопје, 1959

Забна протетика и заботехника: коронки, мостови и керамика 2

Железаров Д

Просветно дело

Скопје, 1958

Забна протетика и заботехника: анатомија и артикулација 1

Железаров Д

Просветно дело

Скопје, 1957

Забна протетика и заботехника

Железаров Д

Совет за просвета на НРМ

Скопје, 1951